CZYM JEST PROGRAM ERASMUS+?

erasmus, documents

Uczestnikami programu Erasmus+ są: 

  • wszystkie 28 państw UE (Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy) 
  • państwa EFTA/EOG: Norwegia, Islandia i Lichtenstein 
  • państwa kandydujące do UE: Turcja, Była Jugosłowiańska Republika Macedonii (FYROM) 

Erasmus+ to program edukacyjny realizowany w latach 2014-2020, umożliwiający uczestnictwo w wymianach międzynarodowych finansowanych przez Unię Europejską. Program Erasmus+ umożliwia studentom uczelni wyższych naukę oraz odbywanie praktyk w najróżniejszych instytucjach i przedsiębiorstwach zagranicznych. Pobyt za granicą, który jest najważniejszym elementem programu Erasmus+, poprawia perspektywy zawodowe jego uczestników, ponieważ jest okazją do doskonalenia znajomości języków obcych, zdobycia niezależności i wzmocnienia wiary we własne możliwości, jak również poznania nowych kultur.

erasmus, map, camera, passport

SZCZEGÓŁY PROGRAMU ERASMUS+

erasmus, explore, enjoy

Możesz ubiegać się o wyjazd na praktyki z programu Erasmus+, jeśli jesteś studentem (dziennym, zaocznym lub wieczorowym) bądź doktorantem, ukończyłeś pierwszy rok studiów, znasz język obcy kraju, do którego się udajesz (w większości krajów uczestniczących w programie często wystarcza znajomość języka angielskiego) i osiągasz dobre wyniki w nauce (wysokość wymaganej średniej ocen ustalana jest indywidualnie na poszczególnych uczelniach). 

Program Erasmus+ umożliwia również wyjazd absolwentom(po obronie pracy dyplomowej) w ciągu jednego roku (12 miesięcy) od ukończenia studiów, a jego długość jest wliczana do łącznego czasu trwania mobilności na tym poziomie studiów, na którym student został zakwalifikowany na wyjazd. Rekrutację należy przejść  na ostatnim roku studiów (zgłoszenia należy dokonać mając status studenta).

O wyjazd na praktykę w ramach programu Erasmus+ można ubiegać się jedynie za pośrednictwem instytucji edukacyjnych uznanych przez European Union Center, a więc większości polskich uczelni wyższych. Należy wziąć udział w rekrutacji prowadzonej indywidualnie przez uczelnię. Jeżeli kandydat spełnia niezbędne wymagania (status studenta, znajomość języka obcego, zadowalające wyniki w nauce) musi przygotować wszystkie wymagane dokumenty aplikacyjne i złożyć u Koordynatora programu Erasmus+ wniosek o wyjazd. Następnie komisja kwalifikacyjna rozpatruje otrzymane aplikacje i decyduje o udziale w programie. 

Na praktykę można wyjechać do zagranicznego przedsiębiorstwa w wybranym kraju UE i krajach stowarzyszonych. Zakwalifikowany na stypendium student samodzielnie poszukuje zagranicznej firmy, w której chce odbyć praktykę i kontaktuje się z przyszłym pracodawcą w celu dopełnienia formalności. Samodzielnie wyszukuje również miejsce zakwaterowania w kraju docelowym.  

Przed wyjazdem należy uzgodnić indywidualny program praktyki w formie dokumentu „Porozumienie o programie praktyki” (Learning Agreement for Traineeships) zatwierdzanego przez studenta, instytucję przyjmującą i uczelnię oraz podpisać Umowę Studencką o praktykach w Biurze Współpracy Międzynarodowej lub u Koordynatora ds. Programu Erasmus+. 

Jednym z warunków udziału w programie jest też dostarczenie przez studenta dowodu ubezpieczenia zdrowotnego i od nagłych wypadków oraz ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej obowiązujących na terytorium UE.  

Program Erasmus+ umożliwia studentom wyjazdy na studia i praktyki na każdym stopniu studiów (studia licencjackie, inżynierskie, magisterskie i doktoranckie). Łączna długość pobytu za granicą w obrębie jednego cyklu studiów wynosi maksymalnie 12 miesięcy. W przypadku studiów jednolitych magisterskich kapitał mobilności nie może przekroczyć 24 miesięcy. Minimalny czas pobytu na praktyce za granicą wynosi 2 miesiąceDo całkowitej liczby miesięcy są jednak wliczane – w ramach każdego poziomu studiów – wcześniejsze wyjazdy z programu Erasmus(zarówno na studia, jak i na praktyki) 

Student zakwalifikowany na wyjazd otrzymuje stypendium ze środków Programu Erasmus+. Wysokość stypendium jest określana przez Narodową Agencję w Warszawie, czyli instytucję koordynującą Program Erasmus+ w Polsce. Stypendium przeznaczone jest na dofinansowanie kosztów pobytu i zakwaterowania w kraju wyjazdu. Kraje docelowe podzielone są na 3 grupy, a miesięczna stawka stypendium uzależniona jest od ich PKB. Wysokość stypendiów wynosi od 500 do 600 EUR/miesiąc 

Studenci zakwalifikowani na wyjazd zagraniczny, dla których uczelnia potwierdzi prawo do otrzymywania stypendium socjalnego lub stypendium z tytułu niepełnosprawności mogą otrzymać dofinansowanie powiększone o „dodatek socjalny” (100-200 EUR/miesiąc). Szczegółowe zasady przyznawania dodatkowych form finansowania określane są indywidualnie na poszczególnych uczelniach.

EnglishGermanSpainItalyFrenchTurkey